نرم افزار Sketchup Viewer

برای دانلود این نرم افزار می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

https://www.sketchup.com/products/sketchup-viewer/downloads