توسعه طراحی

طراحی و آفرینش محصول جدید، یک فرآیند است .
این فرآیند با گرد آوری داده ها آغاز می شود. داده هایی درباره “شناخت محصول و کشف مشکلات آن”، “شناخت استفاده کنندگان محصول”، “الزامات جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی”، “ارگونومی و استانداردها”، “رفتارشناسی استفاده”، “پیشینه محصولات مشابه”، “پیش بینی آینده محصول” و…
نتیجه بررسی و آنالیز بخش های مختلف داده ها، “باید ها و نبایدها” ی طراحی را تعیین می کند.
حالا وارد گام ایده پردازی می شویم، در ابتدا ایده ها بدون محدودیت، خارج از چهارچوب و نتیجه خلاقیت طراحان هستند. این ایده ها در گام بعدی از فیلتر ارزیابی رد می شوند و سرانجام طرح نهایی متولد می شود .
با پایان فرآیند ایده پردازی و آفرینش محصول ایده باید به عینیت رسیده و به ماده تبدیل شود و در نهایت به تولید برسد.