شرح پروژه

سال ساخت: ۱۳۹۸

طراح: گروه طراحی سار

صورت مساله: طراحی میز کنفرانسی با ایستایی بر مبنای کشش و فشار

حل مساله: در این میز هیچگونه اتصالی در طراحی و ساخت اجزا وجود ندارد و همه‌ اجزا بر اساس کشش و فشار بدون اتصال درکنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
محصول نهایی از سه‌ متریال چوب، ورق آهن و شیشه تشکیل شده است. دو پایه آهنی به دلیل وجود قطعه چوبی در داخل خود و با توجه به زاویه قرار گرفتنشان، تمایل به نزدیک شدن به هم را دارند. وقتی صفحه شیشه‌ای بر روی دو پایه قرار می گیرد، پایه ها به دور شدن از هم متمایل می شوند، تعادل این دو بخش باعث ایستایی کل مجموعه می‌شود.

 

تصاویر میز کنفرانس اداری