این کانسپت برای شرکت در مسابقه دایره خلاق با موضوع طراحی نشیمن خلاق برای فضای عمومی (پارک ها)

که متولی آنسازمان زیباسازی شهرداری تهران بود ارائه شد.

طراحی این کانسپت توسط وحید نویدآذر انجام گرفته و نمونه عملکردی آن توسط در گروه توسعه طراحی سار

ساخته شد.