ما در مسیر توسعه طراحی نیاز به یاری دو گروه داریم. یکی طراحان صنعتی و دیگری صنعت. و این دو را همکاران خود میدانیم.

این به معنای هر گونه وابستگی این دو گروه به سار نیست. بلکه گروه توسعه طراحی سار در مسیر اعتلای خود از یاری آنها بهره می گیرد.

طراحان
صنعت