همکاران شتابدهنده به سه بخش تقسیم می شوند :

شبکه طراحان و مشاوران متخصص حیطه ی سخت افزار

شبکه صنعتگران متخصص در توسعه محصولات نوآورانه

شبکه سرمایه گذاران و صاحبان صنعت در حیطه های مختلف