طراحی صنعتی

  • (برای صاحبان صنعت و سرمایه گذاران)

____________________________________________________

  توسعه طراحی

  • (برای طراحان، استارتاپ‌ها و صاحبان صنعت)

____________________________________________________

  شتابدهی و پیش شتابدهی

  • (برای استارتاپ ها صاحبان ایده و سرمایه گذاران)

____________________________________________________

   سرمایه گذاری و جذب سرمایه

  • (برای استارتاپ ها صاحبان ایده و سرمایه گذاران)

____________________________________________________

   مشاوره، از مرحله ایده پردازی تا تجاری سازی

  • (برای استارتاپ ها صاحبان ایده و صاحبان صنعت)

____________________________________________________

   نمونه سازی، ساخت و تولید محدود و انبوه

  • (برای طراحان صاحبان ایده و صاحبان صنعت)

____________________________________________________