فوت پانگ
فوت پانگ
فوت پانگ یک استارتاپ در حیطه سرگرمی و ورزش است.
باهمزی
باهمزی
باهمز ی یک استارتاپ در زمینه ی باز ی و سرگرم ی است .
کمپر کوچ
کمپر کوچ
کمپر کوچ یک استارتاپ در زمینه ی اکوتوریسم است .
اره برش گوشت اتوماتیک
اره برش گوشت اتوماتیک
اره اتوماتیک برش گوشت یک استارتاپ در حیطه صنایع غذایی است.
مخزن اطفاء حریق
مخزن اطفاء حریق
مخزن اطفای حریق یک استارتاپ در زمینه ی مدیریت بحران است.