روش ساخت اسلحه کمری رولور

در ساخت هفت تیر تکنیک های متنوعی برای ساخت هر یک از اجزا استفاده می شود مانند فورجینگ و ماشین کاری. با توجه به اهمیت کیفیت ساخت هر یک از اجزا، بیشتر مراحل کاری به صورت دستی بوده و همچنین تست های گوناگون در مراحل ساخت برای کنترل کیفیت اجزا انجام می شود. لازم به ذکر است در ساخت این محصول روش های اتصال گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است و همچنین فرایند سختکاری در این محصول به منظور بالابردن مقاومت فلز به کار رفته در بدنه انجام می شود.