روش ساخت میکروفون

در ساخت این نوع میکروفون تکنیک های متنوعی در حیطه ورقکاری یا شیت متال استفاده می شود. به خاطر نوع کاربری و ماهیت این محصول کیفیت مراحل کاری و ظرافت هر کدام از قطعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است