تخصص های حرفه ای در طراحی از دیدگاه وحید نویدآذر

تخصص هایی مانند طراحی محصول، طراحی خودرو، طراحی داخلی و مانند اون در حقیقت شاخه های حرفه هستند.

در صورتی که طراحی به این پنج شاخه اصلی تقسیم می شود:

  • مطالعه و پژوهش
  • زیبایی شناسی
  • ارائه
  • فنی
  • مدیریت یا فرصت پژوهی

نداشتن این تخصص ها و اقیانوسی از دانش های مختلف با عمق کم بودن، آفت طراحی صنعتی و مانعی بر پیشرفت آن است …